Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

De heer Jan VANDEVIVERE (in opdracht van Pipet), KBO 0407.326.556, Hagelberg 15, BE-2250 Olen, handel drijvend onder de benaming « De Zeeperij », info@kloostertrots.be.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Zeeperij biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Zeeperij moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de Klant, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Zeeperij aanvaard zijn.

De Zeeperij houdt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de Klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO/€, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zeeperij niet. De Zeeperij is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of producten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan De Zeeperij in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 9 van deze Voorwaarden).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. De Zeeperij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De Zeeperij behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan geplaatst worden via kloostertrots.be.

Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het ogenblik dat er een e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, ter bevestiging van de bestelling.

Producten aangekocht door de Klant op de online webwinkel van De Zeeperij worden door de Klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering en dit via de voorziene mogelijkheden in de webshop. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE…
  • […]

De Zeeperij is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd of afgehaald door de Klant.

5.1. Levering

De leveringen worden uitgevoerd door een externe partner, namelijk GLS Belgium nv/sa – GLS Belgium Distribution nv/sa, hierna genoemd GLS.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant op het ogenblik van zijn bestelling, na ontvangst van de betaling. De Klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie artikel 7 van deze Voorwaarden).

Bij levering dient de Klant de bevestigings e-mail voor te leggen aan de chauffeur en af te tekenen voor ontvangst van de levering. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De Klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert De Zeeperij de producten niet later dan 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval De Zeeperij zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de Klant afgesproken.

De gemiddelde leveringstermijn voor GLS bedraagt gemiddeld 2 werkdagen na ontvangst van betaling door de Klant. Dit is niet van toepassing voor leveringen in het buitenland.

Ingeval een artikel niet voorradig is, wordt de Klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Het artikel wordt maximum 30 dagen beschikbaar gehouden voor de Klant in het afhaalpunt.

Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt De Zeeperij zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die de Zeeperij dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. De Klant ontvangt een bevestigings e-mail met de daarin bestelde en/of de te leveren producten, met in bijlage een PDF als bewijs van de bestelling, waarin een link naar deze algemene voorwaarden vervat zit.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de landen die worden vermeld op de website.

Indien de Klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop de locatie van een ParcelLocker staat vermeld, zodat de Klant de bestelling kan afhalen. Bij ophaling door de Klant in een ParcelLocker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

5.2. Afhaling

Wanneer de Klant een artikel uit de webshop bestelt er ervoor kiest dit op het aangegeven afhaalpunt af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in het geselecteerde afhaalpunt. De Klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie artikel 7 van deze  Voorwaarden).

Bij afhaling van een bestelling dient de Klant zijn bevestigings e-mail voor te leggen in het afhaalpunt, met desgevallend vertoon van een identiteitsbewijs op verzoek van De Zeeperij. De Zeeperij behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van de door De Zeeperij verzonden bevestigings e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en desgevallend vertoon van een geldig identiteitsbewijs.  In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon.

Indien de Klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 30 dagen na de bestelling wordt de bestelling geannuleerd. De Klant wordt telefonisch gecontacteerd alvorens de bestelling ongedaan wordt gemaakt. De Zeeperij behoudt zich het recht voor om de overeenkomst  als ontbonden te beschouwen en/of de bestelling te annuleren ingeval de bestelling niet wordt afgehaald binnen de 30 dagen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

5.3. Zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Zeeperij binnen de 2 dagen na levering via e-mail naar info@kloostertrots.be, met vermelding van het gebrek en/of beschadiging op de kopij van de leveringsbon.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Zeeperij was geboden.

De Zeeperij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de Klant gekozen plaats anders dan op het adres van zijn eigen woonplaats en/of vestiging, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de Klant.
De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Zeeperij.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant en ontvangst of afgifte van de goederen aan de Klant, de exclusieve eigendom van De Zeeperij.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zeeperij te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Zeeperij. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Zeeperij via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of e-mail naar info@kloostertrots.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (https://kloostertrots.shipping-portal.com/rp/), maar is hiertoe niet verplicht. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Zeeperij heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Zeeperij. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden of terugbezorgen van de goederen aan De Zeeperij zijn voor rekening van de Klant en op eigen risico. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Zeeperij zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

De Zeeperij betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er wordt niet in cash uitbetaald. De terugbetaling van de volledige aankoopsom wordt uitgevoerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de producten.

De Zeeperij behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen.

De Zeeperij behoudt zich ten allen tijde het recht voor om na terugbetaling aan de Klant van het volledige bedrag, de geconstateerde waardevermindering van het product, waarvoor de Klant aansprakelijk is, terug te vorderen van de Klant.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door De Zeeperij aangeboden standaardlevering, worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

De Klant in hoedanigheid van consument geniet van een wettelijke garantie bij bestelling van producten in de webshop van De Zeeperij. Deze garantie houdt voor nieuwe goederen in dat De Zeeperij de consument zal vrijwaren voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het betrokken goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering of afhaling van het betrokken goed zoals vermeld in artikel 5 van deze Voorwaarden.

Met levering wordt bedoeld de dag waarop het goed aan de consument, of aan de door de consument aangeduide persoon die niet de vervoerder is, wordt geleverd, indien het goed wordt geleverd op een adres naar keuze of de dag waarop de consument, of een door de consument aangeduide persoon die niet de vervoerder is, het goed afhaalt in een aangegeven afhaalpunt.

De Zeeperij staat er voor garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. De garantie is niet overdraagbaar.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Zeeperij Klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Zeeperij.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Zeeperij zo snel mogelijk inlichten.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd door de Klant aan De Zeeperij binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De factuur of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de Klant ten aanzien van De ZeepOndernemingsgegevens

De heer Jan VANDEVIVERE (in opdracht van Pipet), KBO 0407.326.556, Hagelberg 15, BE-2250 Olen, handel drijvend onder de benaming « De Zeeperij », info@kloostertrots.be.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Zeeperij biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Zeeperij moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de Klant, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Zeeperij aanvaard zijn.

De Zeeperij houdt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de Klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO/€, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zeeperij niet. De Zeeperij is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of producten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan De Zeeperij in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst (zie artikel 9 van deze Voorwaarden).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. De Zeeperij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De Zeeperij behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan geplaatst worden via kloostertrots.be.

Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het ogenblik dat er een e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, ter bevestiging van de bestelling.

Producten aangekocht door de Klant op de online webwinkel van De Zeeperij worden door de Klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering en dit via de voorziene mogelijkheden in de webshop. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE…
  • […]

De Zeeperij is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd of afgehaald door de Klant.

5.1. Levering

De leveringen worden uitgevoerd door een externe partner.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant op het ogenblik van zijn bestelling, na ontvangst van de betaling. De Klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie artikel 7 van deze Voorwaarden).

Bij levering dient de Klant de bevestigings e-mail voor te leggen aan de chauffeur en af te tekenen voor ontvangst van de levering. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De Klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert De Zeeperij de producten niet later dan 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval De Zeeperij zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de Klant afgesproken.

Ingeval een artikel niet voorradig is, wordt de Klant telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Het artikel wordt maximum 30 dagen beschikbaar gehouden voor de Klant in het afhaalpunt.

Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt De Zeeperij zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die de Zeeperij dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. De Klant ontvangt een bevestigings e-mail met de daarin bestelde en/of de te leveren producten, met in bijlage een PDF als bewijs van de bestelling, waarin een link naar deze algemene voorwaarden vervat zit.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de landen die worden vermeld op de website.

Indien de Klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop de locatie van een ParcelLocker staat vermeld, zodat de Klant de bestelling kan afhalen. Bij ophaling door de Klant in een ParcelLocker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

5.2. Afhaling

Wanneer de Klant een artikel uit de webshop bestelt er ervoor kiest dit op het aangegeven afhaalpunt af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in het geselecteerde afhaalpunt. De Klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie artikel 7 van deze  Voorwaarden).

Bij afhaling van een bestelling dient de Klant zijn bevestigings e-mail voor te leggen in het afhaalpunt, met desgevallend vertoon van een identiteitsbewijs op verzoek van De Zeeperij. De Zeeperij behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van de door De Zeeperij verzonden bevestigings e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en desgevallend vertoon van een geldig identiteitsbewijs.  In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon.

Indien de Klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 30 dagen na de bestelling wordt de bestelling geannuleerd. De Klant wordt telefonisch gecontacteerd alvorens de bestelling ongedaan wordt gemaakt. De Zeeperij behoudt zich het recht voor om de overeenkomst  als ontbonden te beschouwen en/of de bestelling te annuleren ingeval de bestelling niet wordt afgehaald binnen de 30 dagen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

5.3. Zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Zeeperij binnen de 2 dagen na levering via e-mail naar info@kloostertrots.be, met vermelding van het gebrek en/of beschadiging op de kopij van de leveringsbon.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Zeeperij was geboden.

De Zeeperij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de Klant gekozen plaats anders dan op het adres van zijn eigen woonplaats en/of vestiging, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de Klant.
De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Zeeperij.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant en ontvangst of afgifte van de goederen aan de Klant, de exclusieve eigendom van De Zeeperij.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zeeperij te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Zeeperij. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete, de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Zeeperij via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of e-mail naar info@kloostertrots.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (https://kloostertrots.shipping-portal.com/rp/), maar is hiertoe niet verplicht. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Zeeperij heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Zeeperij. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden of terugbezorgen van de goederen aan De Zeeperij zijn voor rekening van de Klant en op eigen risico. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Zeeperij zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

De Zeeperij betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er wordt niet in cash uitbetaald. De terugbetaling van de volledige aankoopsom wordt uitgevoerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de producten.

De Zeeperij behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen.

De Zeeperij behoudt zich ten allen tijde het recht voor om na terugbetaling aan de Klant van het volledige bedrag, de geconstateerde waardevermindering van het product, waarvoor de Klant aansprakelijk is, terug te vorderen van de Klant.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door De Zeeperij aangeboden standaardlevering, worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

De Klant in hoedanigheid van consument geniet van een wettelijke garantie bij bestelling van producten in de webshop van De Zeeperij. Deze garantie houdt voor nieuwe goederen in dat De Zeeperij de consument zal vrijwaren voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het betrokken goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering of afhaling van het betrokken goed zoals vermeld in artikel 5 van deze Voorwaarden.

Met levering wordt bedoeld de dag waarop het goed aan de consument, of aan de door de consument aangeduide persoon die niet de vervoerder is, wordt geleverd, indien het goed wordt geleverd op een adres naar keuze of de dag waarop de consument, of een door de consument aangeduide persoon die niet de vervoerder is, het goed afhaalt in een aangegeven afhaalpunt.

De Zeeperij staat er voor garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. De garantie is niet overdraagbaar.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Zeeperij Klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Zeeperij.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Zeeperij zo snel mogelijk inlichten.

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd door de Klant aan De Zeeperij binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De factuur of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de Klant ten aanzien van De Zeeperij. Bij gebreke eraan, gelden alle overige geldige bewijsmiddelen, zoals een betalingsbewijs. Deze documenten dienen door de Klant te worden bewaard en eventueel voorgelegd. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de Klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door De Zeeperij werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst van De Zeeperij is bereikbaar via e-mail op info@kloostertrots.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Zeeperij beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Zeeperij zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacyverklaring en Cookiebeleid

Inzake het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van Cookies wordt verwezen naar bijgevoegde Privacyverklaring die integraal deel uitmaakt van huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten, die dan onverkort van toepassing blijven.

Zo één van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Zeeperij om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Zeeperij. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Zeeperij en de Klant, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen De Zeeperij en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.

Artikel 17:  Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van De Zeeperij is strikt verboden.